Zoeken

Nieuwe mijlpaal voor duurzame energie in 2030 nodig

Auteur

Van Nistelrooij versus Eickhout

Reactie Bas Eickhout: "Groene doelen CDA onder minimum"

Column Lambert van Nistelrooij: “Duidelijkere route nodig voor groene groei”

In mijn vorige column gaf ik jouw partij in het Europees Parlement het advies om wat water bij de wijn te doen bij de onderhandelingen over de Europese energie efficiëntie richtlijn. Tot mijn grote vreugde is het akkoord er gekomen. Bij dezen mijn felicitaties met het Brusselse zomerakkoord. Welkom in het radicale midden!

Laten we nu vooruit kijken. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat Nederland in 2050 vijftig procent van haar energie duurzaam produceert. Daarmee is helder wat de stip aan de horizon is zodat duidelijkheid wordt verschaft aan burgers en bedrijven. Alleen dan komt er iets van groene groei terecht. Ook Europa werkt naar een stip op de horizon. Het Europees Parlement is met het debat begonnen over de Energy Roadmap 2050 en Commissaris Oettinger sprak zich begin juni in een Commissiemededeling uit over de toekomst van hernieuwbare energiebronnen.

Ik ben voor het vaststellen van een nieuwe en stevige Europese beleidsmix voor klimaat en energie voor de periode na 2020, het liefst zo snel mogelijk. Vertrouwen en een beleidskader voor een termijn van ongeveer twintig jaar zijn immers van groot belang voor investeerders. Dit beleidskader moet mijns inziens hernieuwbare energiebronnen rendabel maken, bijvoorbeeld door meer innovatie mogelijk te maken.

Ook kan gedacht worden aan een heldere nieuwe mijlpaal voor duurzame energie in 2030, waardoor producenten van energie uit hernieuwbare bronnen in staat worden gesteld de concurrentie aan te gaan met andere spelers op de Europese energiemarkt. Hierbij kunnen we ook nog denken aan de ETS-route, waarbij nieuwe doelstellingen inzake broeikasgasemissies leidend worden.

Kortom Bas, ik ben voor het maken van heldere doelstellingen voor de maatschappij. Er zijn bedrijven en organisaties die maar al te graag een rol spelen in de verduurzaming van Nederland én Europa. Ik ga graag eens langs bij bedrijven als Eneco en Unilever, organisaties als Natuur & Milieu, de relevante brancheorganisaties en anderen om hierover door te praten.

Met vriendelijke groet,

Lambert van Nistelrooij

Reactie Bas Eickhout: “Groene doelen CDA onder minimum”

Beste Lambert,

Ook ik ben voor heldere doelstellingen. Ik ben óók voor het daadwerkelijk behalen van die doelstellingen. Bijvoorbeeld om twintig procent minder energie te gebruiken in 2020, de doelstelling die de Europese regeringsleiders zichzelf hebben opgelegd. Door de inzet van het CDA om wat "water bij de wijn te doen" tijdens de onderhandelingen over de energiebesparingrichtlijn, wordt deze doelstelling niet gehaald. Wat heeft de maatschappij aan heldere doelstellingen als die vervolgens afgezwakt worden? Wat hebben we aan doelstellingen als dat vrijblijvende stipjes aan de horizon blijven?

Ik juich toe dat het CDA vooruit kijkt, al mag het een tikje realistischer. Alle scenario´s van de "Energy Roadmap" van de Europese Commissie gaan uit van minstens vijfenvijftig procent duurzame energieopwekking in 2050. Toch jammer dat jullie in het verkiezingsprogramma met vijftig procent groene energie onder dat minimum gaan zitten.

De Groenen hebben uitgebreid nagedacht over de toekomstige Europese beleidsmix voor klimaat en energie. In 2050 stoten we haast geen broeikasgassen meer uit, komt bijna al onze energie van duurzame bronnen en verbruiken we negentig procent minder energie. Onze visie leidt tot een forse vermindering van import van fossiele brandstoffen: jaarlijks sparen we honderden miljarden euro´s uit. Met als direct gevolg lagere overheidsschulden bij het buitenland. Ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen, energiebesparing en duurzame energie zijn hiervoor onmisbaar.

Laten we dus van jouw "mijlpaal" voor duurzame energie in 2030 meteen maar een bindende doelstelling maken. Een aantal energiebedrijven waaronder Eneco heeft al opgeroepen tot zo´n doel. Eneco en Unilever komen vaak naar Brussel: ze hebben al meerdere malen met mij en collega´s uit de groene fractie gesproken. Dit soort progressieve bedrijven vangen echter bot bij de christendemocraten. Heel goed als de christendemocraten wat vaker naar dit deel van het bedrijfsleven gaan luisteren en ik hoop dat je in je eigen fractie meer medestanders krijgt.

Met vriendelijke groet,

Bas Eickhout

Lambert van Nistelrooij en Bas Eickhout zijn Europarlementariërs voor CDA en GroenLinks

Volg Energiepodium op Twitter: @energiepodium

Van Nistelrooij versus Eickhout

Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Bas Eickhout (GroenLinks) gaan met elkaar in debat in hun vaste column over de Europese energiepolitiek.