Zoeken

Vermilion wil nieuwe boorpoging doen in Wijk en Aalburg

Bedrijf wil hierbij ook fracken en licht uit oogpunt transparantie bewoners in

Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil een nieuwe winningspoging doen bij een bestaande gaslocatie in de gemeente Wijk en Aalburg. Bij een eerdere boring stimuleerde het bedrijf de winning met een frack, maar een recent aangenomen Kamermotie verzoekt de minister frackingwerkzaamheden voorlopig niet toe te staan. Een frack zou noodzakelijk zijn voor het slagen van de nieuwe boring. Uit het oogpunt van transparantie hield het bedrijf toch alvast een voorlichtingsavond voor bewoners. Een interview met voorlichter Nico Tielens.

Waarom wil Vermilion een tweede boring doen?
"Omdat we met de eerste boring slechts 30 van de naar schatting 200 miljoen aanwezige kubieke meter aardgas hebben gewonnen. We willen op de locatie een aftakking maken van de bestaande gasput. Hiervoor is een vergunning nodig. Vanuit de bestaande put wordt op ongeveer 1500 meter diepte een aftakking gemaakt naar circa 2300 meter diepte en 600 meter in westelijke richting. Daarbij is het noodzakelijk om de boring te stimuleren met een frack, net zoals we met de oorspronkelijke put hebben gedaan in 2008. Overigens gaat het hier om een conventionele, beproefde frack in een conventionele gaswinning in zandsteen op land - en dus niet om schaliesteen / schaliegas."
““Uiteindelijk bepaalt de samenleving of het doorgaat””

Wat is nu de politieke situatie rond uw project?
"Eind oktober is een motie aangenomen in de Tweede Kamer, waarbij is gevraagd om, in afwachting van nader onderzoek, geen fracking meer toe te staan: niet bij schaliesteen, en niet bij de gebruikelijke gaswinning uit zandsteen. Minister Kamp heeft daar in november per brief op geantwoord aan de Tweede Kamer. Hierin zegt de minister toe dat frackactiviteiten onderdeel van het (gewijzigd) winningsplan zullen worden. Voor nieuwe frackactiviteiten zal waar mogelijk vooruitlopend op inwerkingtreding hiervan middels een wijziging in de Mijnbouwwet een instemmingsprocedure worden gehanteerd waarbij provincie, gemeente en waterschappen om advies worden gevraagd. Met deze nieuwe procedure is er in onze ogen de facto geen verbod op frackwerkzaamheden. Voor dit project zouden we dus een aanvraag moeten indienen onder de aangescherpte voorwaarden. Uiteindelijk bepaalt de samenleving of het doorgaat.
Voor ons speelt deze situatie op meer locaties. Vermilion boort in Nederland alleen op het land, niet op zee. Bij een minderheid van onze projecten is het stimuleren van de boring noodzakelijk. Als dat niet meer zou kunnen, valt dus een deel van het portfolio weg.
De winning van natuurlijk gas uit eigen bodem draagt ook bij aan grote publieke belangen. Het is de schoonste fossiele energiebron, voor Nederland onmisbaar voor de inpassing van en overgang naar een duurzame energievoorziening. Bovendien draagt natuurlijk gas bij aan de welvaart van ons land en de werkgelegenheid. Niet in de laatste plaats verstrekt winning van gas uit kleine velden de mogelijkheid van Nederland om ook in de toekomst een eigen energiepolitiek te volgen."

Waarom organiseert u nu al een voorlichtingsavond?
"Onze onderneming hanteert wereldwijd kernwaarden waarmee we zorgvuldig en open om willen gaan met de omgeving waarin we werken. Nadat de discussie over schaliegas een paar jaar terug losbarstte heeft het Brabants Dagblad in 2011 een WOB-verzoek ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. De krant wilde weten welke frackvloeistoffen zijn gebruikt voor de boring in 2008. In dat jaar was fracken nog niet controversieel. Als gevolg van het WOB-verzoek zijn die middelen openbaar gemaakt. Dit verzoek heeft mede duidelijk gemaakt dat het essentieel is actief en vooraf openheid over onze plannen te geven om daarmee volledig transparant te zijn in een zo vroeg mogelijk stadium.
De voorlichtingsavond verliep constructief. Er leven natuurlijk allerlei zorgen bij de bewoners. Ze willen weten of het veilig gebeurt en of het milieu niet belast wordt. Wij hebben geprobeerd daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Onze bedrijfscultuur is dat veiligheid op 1 staat en milieu op 2. Pas daarna komt winstgevendheid. De chemische stoffen die wij gebruiken komen niet in de biosfeer terecht, omdat de boring op grote diepte is. Het feit dat er nu gas zit in die diepe bodem betekent per definitie dat er een dikke afsluitende laag boven zit, die ook voorkomt dat de frackvloeistoffen in het milieu en de ondiepe ondergrond komen."

Welke vloeistoffen wilt u dan gebruiken?
"Dat weten we nu nog niet omdat er heel veel innovatie is op dat gebied en het precieze programma voor de stimulatie nog moet worden samengesteld. Op het moment dat dit precieze programma bekend is, zullen we dat bekendmaken. Vooraf uiteraard."

Foto: de bestaande locatie van Vermilion bij Wij en Aalburg