Zoeken

Nieuwe duurzaamheidskoepel wil energietransitie versnellen

Interview Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

Eerder deze week lanceerden tien brancheverenigingen en 18 bedrijven de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De nieuwe koepel in de duurzame energiesector vertegenwoordigt totaal circa duizend bedrijven en energiecoöperaties en zet in op het realiseren van een volledig hernieuwbare energievoorziening voor 2050. De NVDE ziet zichzelf daarbij als een platform voor samenwerking binnen de hele duurzame energieketen en als gesprekspartner voor overheid en politiek. Energiepodium sprak met Teun Bokhoven als kersverse voorzitter van de nieuwe vereniging.

Maakt de NVDE een vuist tegen de gevestigde fossiele orde?
"De vereniging zet zich niet af tegen fossiele energie. Ons uitgangspunt is dat het energiesysteem tegen het midden van de eeuw volledig gebaseerd zal zijn op hernieuwbare energie. Om redenen van beschikbare grondstoffen, geopolitiek en klimaat. Dat houdt dus in dat fossiel uiteindelijk uitfaseert. Die transitie gaat niet vanzelf. Het is ook niet alleen een kwestie van we zetten een kolencentrale uit en een windparkje aan. Zo simpel is het niet. Het raakt de hele energieketen, vanaf de infrastructuur tot alle diensten die er omheen zitten. Als vereniging kijken we naar hoe we die overgang van fossiel naar hernieuwbaar kunnen versnellen. En we helpen bij het vormgeven van oplossingsrichtingen voor het goed laten landen van al die duurzaam opgewekte energie bij eindgebruikers."

Biedt de vereniging plek aan energiebedrijven met fossiele belangen?
"Zeker. Er zijn natuurlijk veel partijen die ook fossiele belangen hebben. Waar het om gaat is dat wie lid wil zijn, wel onze visie moet delen. Dus dat we als vereniging op het transitiepad zoeken naar verstandige stappen om in de komende decennia fossiel te kunnen laten uitfaseren en hernieuwbaar in te faseren. Gelukkig hebben we ook al zulke leden die er zo in zitten. Gasunie heeft natuurlijk een netwerk dat nu in hoofdzaak aardgas transporteert. Maar dat bedrijf ziet de noodzaak van transitie en dat er straks andere duurzame bronnen van gas of vormen van warmte door die infrastructuur gaan. Het beseft ook dat dit grote gevolgen zal hebben voor de eigen organisatie en dat je die toekomst maar beter met elkaar vormgeeft omdat dat je dan tot de beste mogelijk aanpak komt. Hetzelfde geldt voor partijen als Eneco, Nuon en Delta."

Is voor de NVDE de 14% duurzaam in 2020 uit het Energieakkoord wél heilig?
"Met z'n allen, ook de minister, hebben we gezegd dat de Energieakkoord-doelen heilig zijn. De doorrekeningen geven aan dat 16% duurzaam in 2023 wel staat, maar dat we in 2020 op 12% zitten in plaats van op de afgesproken 14%. Wij gaan er nu met z'n allen alles aan doen om dat doel toch te halen. Met het ministerie praten we over een additioneel pakket maatregelen. Kamp kondigde in de Kamer al een extra stimulering voor kleinschalige warmteopties aan. In de voortgangsrapportage waarmee de borgingscommissie van het Energieakkoord in december komt, zullen we aantonen dat we met dit nieuwe beleid wel op die 14% uitkomen. We zitten nu nog met de nasleep van de investeringen die de afgelopen jaren in kolencentrales zijn gedaan. Maar vanaf 2016 worden de investeringen die voortvloeien uit het Energieakkoord ook echt zichtbaar. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we die 14% gaan halen. Met in 2013 4% duurzaam, gaan we dus in 10 jaar tijd verviervoudigen. Ik wil er op wijzen dat dat een hoger versnellingstempo is dan ooit in Duitsland is bereikt."

Welke boodschap heeft u als vereniging vooral richting Den Haag?
"We hebben een paar boodschappen. Voor de omslag waar we met z'n allen richting 2020 en 2030 aan werken, vinden we het belangrijk dat we met onze warmtevoorziening nu echt van aardgas weg bewegen richting nieuwe vormen van warmte. Dus wel elektrificatie met vooral duurzame bronnen, maar ook collectieve warmte. Kamp denkt met zijn Warmtebrief in dezelfde richting, maar ik ben dus zeer benieuwd naar de Warmtewet die er volgend jaar komt. Verder zouden we graag zien dat Den Haag er nog een schepje bovenop doet voor wat betreft het flexibiliseren van het energiesysteem. De nieuwe wet Stroom geeft daar wel een eerste zetje aan, maar wij denken dat er extra stappen nodig zijn. Met meer variabele beprijzing en flexdiensten valt een heel groot deel van het variabele opwekvermogen goed in te passen in bestaande systeem. Daarvoor allerlei netten verzwaren, is dus voorlopig niet nodig. Maar dat vergt wel aanpassing van het regulatorisch kader. Zodat op de kleinverbruikersmarkt energieleveranciers en andere dienstverleners met nieuwe producten en diensten naar de eindgebruikers kunnen gaan, zoals dat nu al gebeurt voor grootverbruikers. En ook heel belangrijk vinden we dat er niet alleen voor CO2 maar ook voor hernieuwbaar en energiebesparing stevige tussendoelen komen richting 2030."

Is verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers voor de NVDE een optie?
"We vinden in het algemeen dat de belasting op gas moet worden opgetrokken richting de belasting die op elektriciteit wordt betaald. Er vindt nu een maatschappelijke discussie plaats over het ontlasten van grootverbruikers. Als vereniging vinden wij dus ook dat daar naar moet worden gekeken. Al zijn wij van mening dat een verhoging niet mag leiden tot verslechtering van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Maar er zijn veel grootverbruikers die niet internationaal opereren en dus geen last hebben van buitenlandse concurrentie. Voor hun mag de belasting op gas best wat omhoog, zeker gelet op de CO2-prijs. Die is nu zo laag dat je een soort freerider-effect krijgt. En dat willen we juist voorkomen."

www.nvde.nl