Zoeken

Vervijfvoudiging volume biogas in 2030 haalbaar

Interview Ruud Paap, marktontwikkelaar groen gas Energy Valley

"Vergeleken met andere landen is ons land niet royaal met subsidies. Maar dat zorgt er wel voor dat ondernemers kritisch naar hun projecten kijken", zegt Ruud Paap, marktontwikkelaar groen gas bij energieregio Energy Valley en Groen Gas Nederland.

Hoe belangrijk wordt groen gas in de toekomstige energiemix?

"Rond 2030 moeten we 3,7 miljard kubieke meter biogas middels vergisting kunnen opwekken. Dat is een vervijfvoudiging van het huidige volume, overeenkomend met vijf à zeven procent van de hernieuwbare energiedoelstellingen van het Rijk. Daarvoor moeten we wel alle zeilen bij zetten. Deze zomer is de routekaart ‘groen gas' verschenen. De conclusie is dat het huidige programma ambitieus maar realistisch is."

Hoe is de markt voor biogas op dit moment?

"Bedrijven die biomassa inkopen, worden geconfronteerd met stijgende prijzen. Voor afval- en waterzuiveringsbedrijven, die hun grondstoffen niet hoeven in te kopen, vallen investeringen relatief snel terug te verdienen. Lastiger is het voor mestvergisting, waarin zowel de bedrijven als geproduceerde volumes doorgaans klein zijn."

Er is een toename van kleinschalige projecten. De SDE+ (de subsidieregeling duurzame energie) kent een gefaseerde openstelling. In het begin trad budgetuitputting in de eerste fase op en zag je vooral grootschalige projecten. Nu gaan ieder jaar meer fases open en lopen de vergoedingen op. Zo komen ook de kleinere projecten aan bod."

““We worden steeds slimmer in het voorbehandelen en ontsluiten van biomassa””

Het komt met enige regelmaat voor dat een ondernemer tijdens de looptijd van de subsidie met aanvullende eisen - en dus met extra investeringen - wordt geconfronteerd. Een actueel voorbeeld is de ministeriële regeling gaskwaliteit die per 1 oktober van kracht is. Strengere eisen voor invoeding in het gasnet zetten de businesscase voor kleinere producenten onder druk. Het zou goed zijn als er in de SDE+-regeling een mogelijkheid komt om dit tijdens de looptijd te corrigeren."


Hoe goed is de Nederlandse kennispositie rond groen gas?
"Die wordt steeds beter. Er is veel onbenutte biomassa, vooral mest en laagwaardige soorten. Daarmee kan een vergister niet zonder meer mee uit de voeten. We worden echter steeds slimmer in het voorbehandelen en ontsluiten van deze biomassa. Zo willen we volgend jaar in Friesland een centrum voor voorbewerking en opslag van biomassa opzetten waarin ook toepassingen voor de farmacie, bioraffinage en vezels voor de papier- en kartonindustrie worden meegenomen. Laagwaardige reststromen gaan vervolgens naar de vergister."

Wat kan groen gas betekenen voor de werkgelegenheid?
"Daarover zijn geen cijfers bekend. Ik heb er daarom eens aan zitten rekenen. Vertalen we de Noord-Duitse situatie voor biogas naar de onze, dan komen we - met de nodige slagen om de arm - tot 3800 arbeidsplaatsen in Nederland. Voor Energy Valley (Groningen, Drenthe, Friesland en Noord-Holland-Noord) gaat het om 1200 tot 1500 banen. Bij het behalen van de rijksdoelstelling van jaarlijks 3,7 miljard kubieke meter gas, dan kan dat zo'n 15.000 arbeidsplaatsen in Nederland opleveren. Dit is goed nieuws voor de Energy Valley-regio. Een derde van die nieuwe banen komt daar terecht."